Default Header Image

Acte normative

Legi ale Parlamentului Republicii Moldova

Codul Educației al Republicii Moldova

Legea ocrotirii sănătății

Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic

Legea cu privire la activitatea farmaceutică

 

Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

Hotărârea nr. 504 din 04.07.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului

Hotărârea nr. 482 din 28.06.2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior

Hotărârea nr. 464 din 28.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master

Hotărârea nr. 616 din 18.05.2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă

Hotărârea nr. 56 din 27.01.2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la mobilitatea academică în învățământul superior 

Hotărârea nr. 212 din 22.03.2013 cu privire la ocuparea de către studenți a locurilor
cu finanțare bugetară în învățământul superior de stat

Hotărârea Guvernului Nr. 1009 din 01.09.2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenții din instituțiile de învățământ superior

Hotărârea Guvernului Nr. 125 din  15.02.2001 cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituțiilor de învățământ superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract

Hotărârea Guvernului Nr. 74 din  25.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învățământ de stat

Hotărârea Guvernului Nr. 923 din  04.09.2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învățământ superior şi mediu de specialitate de stat

Ordine ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Ordinul MECC nr. 1058 din 28.08.2019 Cu privire la acreditarea instituțională a USMF „Nicolae Testemițanu”

Anexă la ordinul MECC nr. 1058 - Certificatul de acreditare

Ordinul ME RM nr. 670 din 01.08.2017 cu privire la punerea în aplicarea a HG nr. 482 din 28.06.2017

Anexa la Ordinul ME RM nr. 670 din 01.08.2017,  Corelarea specialităților ciclului I (licență) din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior

Ordinul MECC RM nr. 635 din 23.05.2019 cu privire la masurile antiplagiat în instituțiile de învățământ superior

Ordinul MECC RM nr. 217 din 28.02.2018 cu privire la aprobarea metodologiei de elaborare a calificărilor

Anexa la ordinul MECC RM 217 din 28.02.2018 Metodologia de elaborare a calificărilor

Ordinul MECC RM nr. 1625 din 12.12.2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor superioare de licență (ciclul I) și integrate

Ordinul MECC RM nr. 120 din 10.02.2020 Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru studii superioare (ciclul I), de master (ciclul II) și integrate

Ordinul ME RM 44 din 26.01.2016 Cu privire la modificarea și completarea ordinului nr. 1046 din 29.10.2015

Ordinul ME RM nr. 1045 din 29.10.2015 Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Planului-cadru pentru studii superioare (ciclul I - licență, ciclul II - master, studii integrate, ciclul III - doctorat) 

Ordinul ME RM nr. 1046 din 29.10.2015 Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Regulamentului de organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu

Ordinul ME RM nr. 1047 din 29.10.2015 Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență

Ordinul MECC al RM nr. 352 din 08.11.2017 Cu privire la modificarea Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență

Ordinul ME RM nr. 203 din 19.03.2014 Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind stagiile de practica în învățământul superior

Ordinul ME RM nr. 881 din 18.12.2009 Cu privire la evaluarea activității de învățare a studentului

Ordinul ME RM nr. 206 din 16.04.2017 Cu privire la programe de studii realizate în comun cu instituții de învățământ de peste hotare

Ordinul ME RM nr. 738 din 05.08.2016 Cu privire la participarea studenților în asigurarea calității

Ordinul ME RM nr. 748 din 12.07.2013 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în instituțiile de învățământ superior de stat din RM

Ordinul ME RM nr. 569 din 15.12.2017 Recomandări-cadru privind îmbunătățirea programelor de studii

Anexă la Ordinul ME RM nr. 569 din 15.12.2017 Recomandări-cadru privind îmbunătățirea programelor de studii 

Ordinul ME RM nr. 304 din 22.04.2016 cu privire la normarea activității științifico-didactice

Anexă la Ordinul ME RM nr. 304 din 22.04.2016 Regulament-cadru cu privire la normarea activității științifico-didactice în învățământ superior

Ordinul ME RM nr. 970 din 10.09.2014 Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Ghidului metodologic de creare și funcționare a Centrului universitar de ghidare și consiliere în cariera

Ordinul ME RM nr. 1248 din 31.12.2015. Instrucțiunea cu privire la personalizarea automatizata, eliberarea, evidența și păstrarea actelor de studii din învățământul superior

Ordinul MECC RM nr. 1017 din 03.07.2018 cu privire la punerea in aplicarea a HG nr. 482 din 28.06.2017

Anexa 1 la ordinul MECC nr. 1017 din 03.07.2018

Anexa 2 la ordinul MECC nr. 1017 din 03.07.2018

Ordine ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Ordinul MSMPS nr. 1088 din 24.11.2020 Cu privire la Consiliul de Experți al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în domeniul sănătății

Documente elaborate în cadrul Departamentului

Regulament cu privire la organizarea și desfășurarea activității Departamentului Didactic și Management Academic

Regulation on the organization and conduct of activity of the Department of Didactics of SUMPh

Regulament cu privire la activitatea facultății de Medicina nr. 1, USMF

Regulation on the activity of the Faculty of Medicine no. 1 SUMPh

Regulation on the activity of the Faculty of Medicine no. 2 SUMPh

Regulament cu privire la activitatea facultății de Farmacie, USMF

Regulament cu privire la activitatea facultății de Stomatologie, USMF

Regulament de organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu în USMF

Regulation on the organization of studies in higher education based on the National Study Credit System at SUMPh

Regulament de organizare a studiilor superioare de licență și integrate

Regulament cu privire la organizarea examenului de absolvire a studiilor superioare integrate în cadrul USMF

Regulation on the organization of the graduation examination of integrated higher education at SUMPh

Regulament cu privire la examenul de absolvire programul de studii Farmacie

Metodologia de organizare a procesului de susținere finală a tezei de licență în a.u. 2019-2020

Methodology of organizing the process of the graduation thesis final defense in a.y. 2019-2020

Regulament cu privire la elaborarea și susținerea tezei de licență în USMF

Regulation on the development and defense of the licentiate thesis at SUMPh

Foaia de titlul teza de licență (DOC_ROM) (DOC_ENG)

Declarația antiplagiat (DOC_ROM) (DOC_ENG)

Exemple de scriere a capitolului, tabele, figuri, formule (DOC_ROM) (DOC_ENG)

Fișa de evaluare a tezei de licență de către conducătorul științific (DOC_ROM) (DOC_ENG)

Fișa de evaluare a tezei de licență de către membrii comisiei de evaluare (DOC_ROM) (DOC_ENG)

Regulament cu privire la prevenirea plagiatului academic USMF

Regulation on the prevention of academic plagiarism within the framework of the SUMPh

Regulament cu privire la eliberarea actelor de studii la USMF

Regulation on the issuance of educational documents in SUMPh

Cerere pentru perfectarea duplicatului actului de studii (DOC)

Cerere pentru perfectarea duplicatului actului de studii cu schimbarea numelui (DOC)

Regulament privind inițiere, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii în USMF

Regulation on the initiation approval monitoring and periodical assessment of study programs at SUMPh

Regulament de evaluare și randament academic în USMF

Regulation on academic assessment and performance at SUMPh

Regulament privind internaționalizarea activităților academice în USMF

Regulation on the internationalization of academic activities in the SUMPh

Regulament privind stagiile de practică în USMF

Regulation on internships within the framework of SUMPh

Regulament cu privire la organizarea și desfășurarea stagiului practic de licență programul de studii Farmacie

Regulation of the bachelor internship for the integrated in the study program Pharmacy

Regulament privind organizarea mobilității academice în USMF

Regulation on the organization of academic mobility at SUMPh

Regulament cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în USMF

Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material în USMF

Regulament de organizare și activitate a Centrului de Consiliere Psihologică și Ghidare în carieră_USMF

Regulation on the organization and activity of Center for Psychological Counseling and Guidance in Career SUMPh

Regulament cu privire la normarea activității științifico-didactice în USMF

Regulament de organizare și activitate a Consiliului de Management al Calității

Regulation on organization and activity of the Quality Management Board at SUMPh

Regulament de organizare și activitate a Comisiilor științifico-metodice de profil în USMF

Regulation on organization and activity of Methodological Specialty Commissions at SUMPh

Regulament de organizare și activitate a Comisiei de asigurare a calității și evaluare curriculară la nivel de facultate în USMF

Regulation on organization and activity of the Quality Assurance and Curricular Assessment Commission in SUMPh

Regulament cu privire la publicațiile științifico-metodice și didactice în USMF

Regulament-tip privind organizarea și funcționarea Departamentului/Catedrei în USMF

Regulation regarding the organization and functioning of the Department/Chair

 

Ordine USMF „Nicolae Testemițanu”

Ordin_277-ST din 11.07.2019_ocuparea locurilor cu finanțare bugetară a.u. 2019-2020

Ordin_290-ST din 11.05.2018_ocuparea locurilor cu finanțare bugetara a.u. 2018-2019

 

Modele de acte

Regulament-model privind organizarea și funcționarea Departamentului/Catedrei/Disciplinei în USMF

Cerere pentru perfectarea duplicatului actului de studii (DOC)

Cerere pentru perfectarea duplicatului actului de studii cu schimbarea numelui (DOC)

Cerere mobilitate academica studenți (DOC)

Cerere mobilitate academica studenți-doctoranzi (DOC)

Formular de aplicare pentru concurs (mobilitate academica (DOC)

Proces verbal al ședinței Comisiei de recunoaștere a rezultatelor academice ale activităților didactice realizate în mobilitate (DOC)