Default Header Image

Structura și atribuțiile

DEPARTAMENTUL DIDACTIC ȘI MANAGEMENT ACADEMIC este o subdiviziune a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, a cărei misiune este asigurarea și eficientizarea procesului didactic, organizarea serviciilor educaționale calitative oferite beneficiarilor Universității cu implementarea unui management academic performant în baza standardelor de referință a calității, prin instruiri profesionale competitive în corespundere cu exigențele impuse învățământului universitar medical și farmaceutic.

Structura

Departamentul Didactic și Management Academic include următoarele subdiviziuni:

♦       Secția studii;

♦       Secția managementul calității academice;

♦       Secția evaluare;

 

Atribuțiile Secției studii

 • elaborează regulamente, ordine și materiale instructive privind organizarea și desfășurarea procesului de instruire;
 • elaborează calendarul academic și monitorizează respectarea lui;
 • supraveghează utilizarea rațională a fondului auditorial;
 • coordonează procesul de elaborare și monitorizare a planurilor de învățământ, Curriculumului la discipline în corespundere cu standardele naționale și internaționale;
 • întocmește orarele pentru procesul de studii pe specialități și ani de studii;
 • coordonează și monitorizează activitățile decanatelor,
 • monitorizează procesul de instruire desfășurat în cadrul departamentelor didactice, catedrelor și  altor subdiviziuni ale Universității;
 • monitorizează desfășurarea sesiunilor intermediare și semestriale, formelor și modalităților de evaluare a studenților, analizează rezultatele sesiunilor de examinare;
 • monitorizează desfășurarea examenului de absolvire;
 • organizează completarea și eliberarea diplomelor absolvenților;
 • verifică emiterea ordinelor de promovare a studenților pe ani de studiu;  de admitere la examenul de absolvire/ de susținere a tezei de licență și de acordare a titlului;
 • monitorizează realizarea sarcinii pedagogice a corpului didactic;
 • coordonează activitatea modului didactic în SIMU;
 • asigură corespondența privind stabilirea relațiilor de colaborare cu instituții superioare de învățământ în domeniul medicinei și farmaciei cu scopul instruirii și perfecționării cadrelor didactice;
 • participă la perfectarea raportului anual al activității USMF „Nicolae Testemițanu”.

 

Atribuțiile Secției managementul calității academice

 • asigură managementul calității serviciilor educaționale oferite de către Universitate beneficiarilor la studii superioare integrate în medicină și farmacie (ciclul I + ciclul II) și studii superioare de licență (ciclul I);
 • monitorizează implementarea măsurilor pentru dezvoltarea managementului instituțional de comun cu subdiviziunile responsabile de procesul de evaluare;
 • coordonează elaborarea și dezvoltarea noilor programe de studii universitare și înaintează demersurile de acreditare a acestora către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
 • coordonează procesul de evaluare a planurilor de învățământ, Curricumulelor unităților de curs/modulelor în contextul asigurării creșterii continue a calității instruirii;
 • monitorizează procesul de evaluare a programelor de studiu de către cadrele didactice, studenți, absolvenți, angajatori și alți beneficiari;
 • evaluează și apreciază calitatea serviciilor academice și metodice prestate de personalul științifico-didactic și didactic al Universității;
 • colaborează cu toate structurile academice și administrative ale Universității în vederea îmbunătățirii continue a SMC;
 • elaborează, implementează și analizează rezultatele sondajelor în rândul părților interesate (studenți, cadre didactice, angajați) și elaborează măsurile corective necesare;
 • elaborează și prezintă rapoartele periodice cu privire la asigurarea calității academice în Universitate, informează despre principalele probleme și posibilele soluții;

 

Atribuțiile Secției evaluare

 • pregătește pachetul de documente pentru testarea studenților în sistemul informațional „TestEditor”;
 • organizează și monitorizează desfășurarea evaluării finale (sumative) a cunoștințelor studenților, asistată de computer în Centrul de Evaluare  academic;
 • monitorizează  evaluarea calității testelor și gradului de complexitate a lor, efectuată de către cadrele didactice.

 

CONTACTE

USMF „Nicolae Testemiţanu”, Blocul didactic central,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, mun. Chişinău, MD-2004

Nume, prenume, titlu Funcţia Contacte

Silvia Stratulat, dr. şt. med., conferenţiar universitar

Șef departament, Departamentul Didactic și Management Academic

silvia.stratulat@usmf.md

didactica@usmf.md

022 205 234, 022 242 754

Virginia Șalaru, dr. şt. med., conferenţiar universitar

Șef secție, Secţia managementul calității academice

virginia.salaru@usmf.md

022 205 234, 022 242 754

Secția STUDII

Boitan Raisa

metodist coordonator

raisa.boitan@usmf.md

022 205 233

Cruşelniţchi Aliona

inginer

aliona.cruselnitchi@usmf.md

022 205 168

Grama Violeta

inspector

violeta.grama@usmf.md

022 205 149

Nurseitov Mariana

inginer

022 205 168

Secția MANAGEMENTUL CALITĂȚII ACADEMICE

Caşina Nadejda

matematician programator

nadejda.casina@usmf.md

022 205 168

Bortă Silvia

inspector superior

silvia.borta@usmf.md

022 205 149

Bulat Natalia

inspector

natalia.bulat@usmf.md

Manoli Oxana

inspector

oxana.manoli@usmf.md

Secția EVALUARE

Gortolomei Dumitru

metodist 

dumitru.gortolomei@usmf.md

022 205 288

Vîzdoagă Liubovi

inspector

liubovi.vazdoaga@usmf.md

022 205 149

Botoşanu Valerian

inspector

valerian.botosanu@usmf.md

Popa Veaceslav

inginer

veaceslav.popa@usmf.md