Default Header Image

STRUCTURA ȘI ATRIBUȚIILE

STRUCTURA ȘI ATRIBUȚIILE

DEPARTAMENTUL DIDACTIC ȘI MANAGEMENT ACADEMIC este o subdiviziune a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, a cărei misiune este asigurarea și eficientizarea procesului didactic, organizarea serviciilor educaționale calitative oferite beneficiarilor Universității cu implementarea unui management academic performant în baza standardelor de referință a calității, prin instruiri profesionale competitive în corespundere cu exigențele impuse învățământului universitar medical și farmaceutic.

Domeniu de activitate studii și evaluare se axează pe organizarea și monitorizarea procesului educațional  a studenților de la studiile superioare de licență (cilul I);  studiile superioare integrate (ciclului I + ciclul II); studiile superioare de master (ciclul II)  şi ai anului compensator.

În domeniul studii și evaluare DDMA are următoarele atribuții:

 • asigurarea respectării prevederilor actelor legislative  și normative cu referință la învățământul superior emise de Parlament, Guvern, Ministerul Sănătății, Ministerul Educaţiei și Cercetării al RM și a hotărârilor Senatului Universitar;
 • elaborarea regulamentelor, proiectelor de ordine și a materialelor instructive privind organizarea și desfășurarea procesului de studii;
 • elaborarea rapoartelor şi informaţiilor referitor la activitatea instructiv- educativă şi prezentarea lor în organele ierarhic superioare;
 • planificarea, coordonarea și monitorizarea procesului de studii ;
 • supravegherea distribuirii și utilizării raționale a fondului auditorial;
 • evaluarea documentelor normativ-reglatorii ale procesului de învăţământ (planuri, curricula, materiale didactice etc);
 • monitorizarea respectării termenilor calendarului academic cu privire la procesul de instruire și evaluare;
 • elaborarea  orarelor cu privire la realizarea procesului de instruire și evaluărilor semestriale;
 • monitorizarea realizării procesului educațional (implementării metodelor interactive de învățare-predare-evaluare; instrumentelor TIC etc)  și evaluarea calității realizării acestora;
 • analiza rezultatelor evaluării calității instruirii teoretice și practice a studenților în cadrul subdiviziunilor didactice;
 • monitorizarea organizării și desfășurării sesiunilor ordinare, utilizării formelor şi modalităților de evaluare  a cunoștințelor studenților  și analiza rezultatelor sesiunilor de examene;
 • monitorizarea organizării, desfășurării și evaluării stagiilor clinice și practice, analiza și raportarea  rezultatelor acestora;
 • organizarea, monitorizarea şi analiza rezultatelor Examenului de finalizare a studiilor  superioare de licență, integrate, de master şi de bacalaureat;
 • coordonarea activității modului didactic în SIMU și alte platforme educaționale;
 • asigurarea procesului de informare operativă a subdiviziunilor didactice;
 • asigurarea colectării rapoartelor ce ţin de calculul volumului sarcinii didactice de la toate subdiviziunile,   monitorizarea realizării și  distribuirii șarjei per fiecare cadru didactic;
 • coordonarea şi monitorizarea procesului de realizare şi de îndeplinire a planului de editare a materialelor didactico-metodice;
 • asigurarea corespondenței privind stabilirea relațiilor de colaborare cu instituții superioare de învățământ în domeniul medicinii și farmaciei cu scopul instruirii și perfecționării cadrelor didactice;
 • monitorizarea procesului de transfer și restabilire la studii, exmatriculare, acordare a concediului academic;
 • elaborarea rapoartelor privind contingentul de studenţi;
 • elaborarea și prezentarea rapoartelor statistice;
 • evidenţa dinamicii contingentului de studenţi  per program și an de studii;
 • asigurarea eliberării diplomelor de absolvire și evidența decontării blanchetelor diplomelor deteriorate;
 • gestionarea dosarelor personale ale studenților;
 • eliberarea actelor de studii şi a duplicatelor acestora;
 • examinarea actelor de studii emise în străinătate şi în raioanele de Est ale Republicii Moldova în vederea echivalării acestora;
 • examinarea actelor de studii care demonstrează realizarea unor perioade de studii în afara ţării şi echivalarea acestora în vederea continuării instruirii în cadrul programelor de studii superioare de licenţă, integrate și master;
 • completarea bazei de date CTICE cu datele cu caracter personal ale absolvenţilor universităţii per program de studii;
 • confirmarea la solicitarea persoanelor fizice, instituțiilor și  organizaţiilor din ţară şi din străinătate a veridicităţii diplomelor eliberate absolvenţilor Universităţii;
 • coordonarea și monitorizarea concursului anual de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară;
 • coordonarea activităţii de perfectare a dosarelor studenţilor şi selectarea candidaților care întrunesc condiţiile pentru participarea la concursurile burselor de merit acordate de Guvern şi de alte instituţii de stat şi private.

În domeniul managementul calității academice DDMA are următoarele atribuții:  

 • participarea la elaborarea actelor normative universitare cu referință la procesul de studii și procesele cu impact direct asupra calității procesului educațional;
 • organizarea şi monitorizarea activităţilor de elaborare a planurilor de învăţământ pentru studii superioare de licenţă, studii superioare integrate şi studii superioare de master, şi prezentarea acestora pentru coordonare Ministerului Sănătății, Ministerului Educaţiei și Cercetării al Republicii Moldova, ANACEC;
 • expertiza planurilor de învăţământ, curricula disciplinelor, planurilor de activitate ale subdiviziunilor didactice, decanatelor şi monitorizarea îndeplinirii acestora;
 • coordonarea procesului de elaborare şi modificare a curricula unităţilor de curs/modulelor  în conformitate cu planurile de învăţământ, în contextul asigurării creșterii continue a calităţii instruirii;
 • elaborarea instrumentelor de desfăşurare a diverselor sondaje, implementarea acestora în rândul tuturor părţilor interesate, analiza rezultatelor şi propunerea măsurilor corective necesare;
 • evaluarea şi aprecierea calităţii serviciilor academice şi metodice prestate de personalul ştiinţifico-didactic şi didactic al Universităţii, inclusiv asistarea la activități didactice și de evaluare a cunoștințelor studenților;
 • identificarea necesităților de formare a personalului academic în vederea sporii competențelor acestora;
 • implementarea şi promovarea unor cursuri de formare a personalului academic în domeniul  e-learning, metode interactive de predare și evaluare centrate pe student etc.;
 • coordonarea activităţii Comisiilor de Asigurare a Calității și Evaluare Curriculară (CACEC) din cadrul Facultăţilor Universităţii;
 • coordonarea activităților de autoevaluare a programelor de studii și reprezentarea universității în procesul de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii;
 • analiza și validarea rapoartelor de autoevaluare, a dosarelor înaintate ANACEC;
 • monitorizarea elaborării și implementării planului de acțiuni conform recomandărilor Comisiilor de evaluare externă în vederea  autorizării de funcționare provizorie sau acreditării;
 • analiza rapoartelor anuale  ale  Facultăților şi pregătirea rezultatelor pentru informarea părților interesate;
 • coordonarea și monitorizarea activităților decanatelor Facultăților;
 • elaborarea Raportului de activitate a Universității;
 • participarea la avizarea proiectelor de acte normative naţionale cu referinţă la procesul de studii;
 • participarea la şedinţele Senatului Universităţii, Consiliului de Administraţie, a Consiliilor facultăţilor, departamentelor la care se examinează subiecte ce ţin de asigurarea şi controlul calităţii procesului de studii.
 •  

 

CONTACTE

USMF „Nicolae Testemiţanu”, Blocul didactic central,

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, mun. Chişinău, MD-2004

Prenume, nume, titlu

Funcția

Contacte

Silvia Stratulat,

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Șef departament, Departamentul Didactic și Management Academic

silvia.stratulat@usmf.md

didactica@usmf.md

022 205 234, 022 242 754

Virginia Șalaru,

dr. şt. med., conferenţiar universitar

Șef adjunct Departamentul Didactic și Management Academic

 

virginia.salaru@usmf.md

022 205 234, 022 242 754

Colaboratori

Raisa Boitan

metodist principal

raisa.boitan@usmf.md

022 205 233

Liubovi Vîzdoagă

metodist principal

liubovi.vazdoaga@usmf.md

022 205 149

Violeta Grama

metodist principal

violeta.grama@usmf.md

022 205 149

Dumitru Gortolomei

metodist principal

dumitru.gortolomei@usmf.md

022 205 288

Cernei Olesea

metodist principal

olesea.cernei@usmf.md

Nadejda Caşina

inginer programator

nadejda.casina@usmf.md

022 205 168

Aliona Cruşelniţchi

inginer

aliona.cruselnitchi@usmf.md

022 205 168

Mariana Nurseitov

inginer

marinana.niculita@usmf.md

022 205 168

Veaceslav Popa

inginer

veaceslav.popa@usmf.md

Larisa Talpa

inspector superior

larisa.talpa@usmf.md

Oxana Manoli

inspector

oxana.manoli@usmf.md

Nina Perjesco

inspector

nina.perjesco@usmf.md

Natalia Glavan

laborant-superior

natalia.glavan@usmf.md

Pavel Cobzev

laborant

 

Adrian Cruşelniţchi

laborant

 

Emil Flocea

laborant